Дейности

Здравно-профилактични

 1. Ежедневен контрол на здравословното състояние на децата;
 2. Профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване и ограничаването на заразни и паразитни заболявания;
 3. Превантивни дейности за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори в детска ясла;
 4. Участие в регионални, национални и международни програми, свързани с профилактиката и промоцията на здравето на децата;
 5. Организиране и участие в програми за здравно образование на персонала и родителите на децата.

Педагогическо взаимодействие

 1. Социализация на детето
  1.1 Натрупване на начален социален опит. Формиране на социални умения за взаимодействие с материалната и социална среда
  • Приучване към самостоятелни действия
  • Формиране на умения за самообслужване и общуване

  1.2 Натрупване на достатъчно познания за заобикалящия свят и изграждане представа за елементите в него и проявите му,

  • Запознаване с обкръжаващата детето битова среда и предметите в нея,
  • Запознаване с хората от най- близкото обкръжение на детето в детската ясла,
  • Запознаване с природните явления

  1.3 Обогатяване на взаимоотношенията и общуването

  • Стимулиране общуването – дете-дете, дете – възрастен,
  • Приучване към спазване правилата в групата

  1.4 Усвояване на социални умения и навици Приучване към началната култура в поведението,

  • Запознаване с основни правила, осигуряващи сигурността на детето.

    

 2. Индивидуализация на детето
  2.1 Разкриване психо-физическите особености на всяко дете
  • Опознаване детето в различни ситуации и отчитане на индивидуалното му развитие.

  2.2 Разкриване и стимулиране на интересните, възможностите и способностите на всяко дете;

  • Съобразяване на възпитателните въздействия с потенциала на всяко дете за развитие на индивидуалните му способности.

  2.3 Стимулиране на мисловната дейност

  • Формиране на първоначални представи за живота;
  • Стимулиране самостоятелността на детето;
  • Изграждане на умения и навици за самообслужване;
  • Поощряване интереса на детето към другите и техните действия.

Възпитателната работа се осъществява под формата на организирани занимания. Педагогът на яслата изработва план за работа, а организираните занимания се провеждат от сестрите в групата под наставничеството на педагога.

 

Организираните занимания имат приоритетно игров, а не дидактичен характер. Целят създаване на положителни емоции у децата. Основна цел е развитие и усъвършенстване на уменията у децата – говорни, двигателни, ръчни. Допринасят за развитие на всички психични процеси – внимание, памет, въображение, нагледно- образно мислене.

 

Важен момент в организираните занимания е мотивацията. Детето с удоволствие изпълнява задачата, когато е мотивирано, т.е. знае защо да помогне на Зайко, Мечо Пух, Куклата и т.н. Чрез мотивацията се възпитават добродетели и ценностни качества-доброта състрадание готовност за помощ и др.