Детска млечна кухня – Качество и отговорност


Най-добрата инвестиция за бъдещето на децата ни – здравословното им хранене днес

Правилното хранене на детето е от първостепенно значение за неговото нормално развитие и устойчиво здраве. След първата година детето продължава да расте интензивно, организмът му непрекъснато се развива. Това налага познаването и спазването на правилата на здравословното хранене, специфични за различните възрастови периоди на детството. Отклонението от тези правила е свързано със сериозен риск за развитието както на детето, така и на бъдещия човек.

 


Нормативна уредба

Наредба № 26/18.11.2008 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Наредба № 23/19.07.2005 за физиологичните норми за хранене на населението

Наредба № 23 за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните

Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от О до З години в детските заведения и детските кухни